چکش  

 • این چکش‌ها دارای دو انتهای ضربه زننده بوده که بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این چکش‌ها دارای یک انتهای ضربه زننده بوده که بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این چکش‌ها دارای دو انتهای ضربه زننده بوده که بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این چکش‌ها دارای دو انتهای ضربه زننده بوده که یک سمت سطح آن آج خورده بوده و بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این چکش‌ها دارای دو انتهای ضربه زننده بوده که یک سمت سطح آن آج خورده بوده و بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این چکش‌ها دارای دو انتهای ضربه زننده بوده که بر حسب کاربرد، دارای اشکال گوناگون هستند. لازم به ذکر است که این چکش‌ها علاوه بر صنعت خودرو در بخش‌های مس گری، صنایع دستی و دیگر امور پرداخت کاری و ظریف کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولادی کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شود. دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده است و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرد. دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورد.مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121 تولید می‌شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنکری (فورج) ساخته می شوند.دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8121 تولید می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنکری (فورج) ساخته می شوند.دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8121 تولید می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنکری (فورج) ساخته می شوند.دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8121 تولید می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر