وایرشو 

 • وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو یک استوانه مسی روکشدار است که در انتهای سیم قرار میگیرد و در آن محل با ابزار دستی پرس می شوند، به عبارت دیگر وایرشوها  برای قراردادن و یا اتصال یک هادی در تابلو برق ها و یا ترمینال ها استفاده می شوند و رشته سیم ها را از عوامل محیطی محافظت می کند.این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. این محصول به صورت بسته های 100 عددی به فروش می رسد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  نوع
  سایز